Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče Domažlice

Internátní pobyt - tel. 774 715 265

Internátní pobyt je zpravidla dvouměsíční pobyt (v některých případech může být i delší - maximálně však 6-ti měsíční) dítěte ve SVP Domažlice, kdy dítě plní povinnou školní docházku v naší škole a je vzděláváno podle tématického plánu své kmenové školy - více informací o výuce ve středisku zde. Jedná se o preventivní pobyt, dítě jezdí zpravidla jednou za  14 na víkendovou vycházku domů (pátek - neděle), denně může být v telefonickém kontaktu se zákonnými zástupci.

Aby mohl klient nastoupit na internátní pobyt, musí mu předcházet ambulantní spolupráce. Před nástupem na pobyt se s rodičem a klientem sepisuje Smlouva o internátním pobytu, která deklaruje jednak spolupráci klienta, tak jeho zákonných zástupců a dále se zákonný zástupce zavazuje uhradit náklady spojené s pobytem.

Úhradu pobytu tvoří náklady na lůžko, a to částkou 120,- Kč za měsíc a dále stravné, které je upraveno vyhláškou o školním stravování a je rozděleno dle věku dítěte:

  • 7 - 10 let věku dítěte 114,-Kč na den,
  • od 11 - 14 let věku dítěte 123,- Kč na den (v případě žádosti rodiče lze dítěti připlatit 20,-Kč za druhou večeři),
  • od 15 letu věku dítěte se hradí částka 156,- Kč na den.

V případech, kdy se rodina potýká s finančními problémy a pobírá dávky hmotné nouze, je možné zažádat o uhrazení internátního pobytu z jednorázové dávky MOP (mimořádné okamžité pomoci). O tuto dávku musí rodič požádat na příslušném úřadu práce.

Hlavním cílem pobytu je umožnit klientům, aby objevili a dále rozvíjeli své pozitivní stránky své osobnosti a zároveň posilovali pozitivní sebevědomí. Klienti se v průběhu pobytu učí navazovat a udržovat prosociální kontakty s vrstevníky, a to v prostředí, které hodnotí jako bezpečné a příjemné.
Během pobytu se pracovníci střediska snaží zajistit podmínky pro uplatnění vlastní vůle klienta, a to v nastavování pozitivních změn. K těmto změnám dochází na základě vzájemné dohody na změnách, stanovení společných cílů, získání náhledu na celkovou situaci. Dítě se během pobytu učí přijímat odpovědnost za své chování a činy.
Během internátního pobytu se zaměřujeme na diagnostiku (psychologickou, etopedickou), na terapeutickou práci s dítětem i rodiči, na školní práci (příprava do školy, plnění školních povinností, spolupráce s učitelem, práce během vyučování, zefektivnění učení se), na rozvoj sociálních dovedností (začlenění se do kolektivu, zdravé sebeprosazení se).

V průběhu internátního pobytu je podstatná spolupráce s rodinou. Rodiče jsou zváni na tři rodičovské schůzky - jedná se o schůzky všech rodičů dětí, které jsou aktuálně na internátním pobytu. Schůzky jsou rozdělené do dvou částí. V první si rodiče předávají zkušenosti, sdělují názory, poznávají příběhy ostatních, mohou sami poradit nebo vyslechnout radu od druhých. Schůzka je moderovaná psychologem a vedoucí SVP. V druhé části je zařazená společná činnost s jejich dítětem. Při poslední rodičovské schůzce hrají děti pro své rodiče nazkoušené divadelní představení, které si sami od základů připravují.
Kromě skupinové práce jsou rodiče zváni také na individuální schůzky, při kterých se zaměřujeme na konkrétní potřeby a problémy dítěte i rodiny.

Po skončení internátního pobytu rodiče hodnotí rodičovské schůzky pozitivně - velký přínos oceňují v tom, že poznají, že v problému nejsou sami, že se i další rodiny potýkají s podobnou situací, vnímají určitou podpůrnou roli těchto setkání.

Image - Image -